අ.පො.ස. සා.පෙළ විභාගය - 2021 සදහා දෙවනවර අයදුම් කිරීම

අ.පො.ස. සා.පෙළ විභාගය 2021 සදහා දෙවනවර අයදුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන  ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යයින් පහත සබැඳිය ඔස්සේ මාර්ගගත පෝරමය නිවැරදිව පුරවන්න.

https://forms.gle/5YUMuTAbx1uoB2qp7