අ.පො.ස. සා.පෙළ විභාගය - 2021 සදහා දෙවනවර අයදුම් කිරීම

අ.පො.ස. සා.පෙළ විභාගය 2021 සදහා දෙවනවර අයදුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන  ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යයින් පහත සබැඳිය ඔස්සේ මාර්ගගත පෝරමය නිවැරදිව පුරවන්න.

https://forms.gle/5YUMuTAbx1uoB2qp7

 

6 ශ්‍රේණියට පදනම් යටතේ සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම 2021

 new flash gif animation 6 ශ්‍රේණියට පදනම් යටතේ සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම 2021


  • 2020 වර්ෂයේ 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 2021 වර්ෂයේ අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල / ආදිශිෂ්‍යය හා ශිෂ්‍යය සහෝදර ගණයන් යටතේ සිසුන් ඇතුලත් කිරීමට අපේක්ෂිත දරුවන්ගෙ අයදුම්පත් භාර ගැනේ .

  • ඒ සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයවලුන් පාසලෙන් අයදුම්පත් ලබගෙන පුරවා නැවත පාසලට භාර දිය යුතුය.

  • අයදුම්පත් නිකුත්කිරීම 2020. 11.25 දින සිට 

  • අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2020. 12.25 දින දක්වා